กองเรือยุทธการจัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา

2021-06-16 15:15:47

กองเรือยุทธการจัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา

Advertisement

กองเรือยุทธการจัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3ในวันที่ 12 มิถุนายน 64 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการพร้อมสมาชิกในชมรม ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานในการเรียนการสอน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พลทหารในกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ จำนวน 50 นาย ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 3 เพื่อปลูกฝังในเรื่องของเกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นการสอนภาคทฤษฏี และช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ณ สวนผักรักษ์สุขของกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
การให้ความรู้นั้นจะเป็นการสอนการเตรียมดินเพาะกล้า ดินปลูก เพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) การเพาะต้นกล้าผัก การทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ สำหรับบำรุงพืชผักและดิน การจัดการแมลงศัตรูพืช เพื่อส่งเสริมให้พลทหาร มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย น้อมนำตามแนวทางที่ได้ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ เสบียงอาหารเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่มีการปรับสูงขึ้น หรือการปิดตัวหรืองดการจำหน่ายของแหล่งขายอาหารในภาวะต่าง ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก การมีวัตถุดิบที่หลากหลายเก็บไว้ในบ้าน หรือหน่วยงาน เพื่อทำอาหารกินเองนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยนอกจากเนื้อสัตว์ และเครื่องเทศแล้ว สิ่งที่เราควรมีติดบ้านไว้ก็คือ “ผักสวนครัวที่ปลูกเอง” เพราะถ้าเราปลูกไว้ได้มากพอ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารการกินได้แล้ว เรายังได้งานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นด้วย การปลูกผักกินเองนั้น คือ ความมั่นคงทางอาหารที่เราสร้างได้ แม้จะเป็นแค่การเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการปลูกพริก ผักบุ้ง คะน้า ตำลึง แต่เมื่อยิ่งปลูกก็จะยิ่งงอกงาม ช่วยประหยัดค่าอาหารได้ตลอดทั้งปี เมล็ดที่ได้มาจากพืชที่ปลูกก็สามารถหมุนเวียนปลูกต่อหรือแบ่งปันต่อได้ เศษผักบางชนิดอย่างเช่น หอม กระเทียม แครอท สัปปะรด ก้านผักกาด ผักสลัด ก็สามารถปักลงดินและเติบโตต่อได้เช่นกัน ไม่มีอะไร เหลือทิ้ง เศษอาหารก็กลับมานำเป็นปุ๋ยใช้ต่อได้ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารอีกด้วยในการนี้ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ได้นำคณะภริยาสมาชิกในชมรม ร่วมเข้าศึกษาดูงานในการเรียนการสอน การเตรียมดินเพาะกล้า และการทำน้ำหมัก/จุลินทรีย์ ณ สวนผักรักษ์สุข กองเรือยุทธการ เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ให้กำลังพลในกองเรือยุทธการนำมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป