"สุริยะ" เปิดมิติใหม่ให้บริการออนไลน์ยุคโควิด

2021-06-06 20:40:06

"สุริยะ" เปิดมิติใหม่ให้บริการออนไลน์ยุคโควิด

Advertisement

"สุริยะ" เปิดมิติใหม่ให้บริการทางออนไลน์ 100% ยุคโควิด ครบทุกกิจกรรม อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ประชาชน เปิดระบบ e-Accreditation รับรองระบบงาน ISO ทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการอนุญาตจะต้องนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งระบบให้ครบทุกกิจกรรม ล่าสุด สมอ. สามารถนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการออกใบอนุญาตครบทุกกิจกรรม ตั้งแต่การยื่นคำขอใบอนุญาต มอก. การตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด และการตรวจโรงงานทางออนไลน์ รวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างทั่วถึงภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้หลังจาก สมอ. ประสบความสำเร็จในการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งการยื่นขอใบอนุญาต มอก. ผ่านระบบ e-License การตรวจติดตามผลผู้ได้รับใบอนุญาตผ่านระบบ e-Surveillance และการชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านระบบ e-Payment ตลอดจนการขออนุญาตนำเข้าสินค้าที่ สมอ. ควบคุม กว่า 300 คำขอ ต่อวันผ่านระบบ National Single Window หรือ NSW ที่มีการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร เพื่อป้องกันการนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ซึ่ง สมอ. ได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้เปิดใช้ระบบ e-Accreditation เพื่อออกใบรับรองระบบงาน ISO แก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การรับรองห้องแล็ปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เพื่อให้ห้องแล็บได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสากล และลดการตรวจสอบซ้ำจากประเทศคู่ค้า เป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศ การรับรองหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012 เป็นการรับรองระบบงานของหน่วยตรวจว่ามีความสามารถ และมีความเป็นกลางในการดำเนินงาน การให้บริการงานตรวจเป็นไปตามมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสากล

การให้บริการผ่านระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบและรับรองกว่า 700 ราย ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สามารถยื่นขอการรับรองระบบงาน ISO ผ่านทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่การยื่นคำขอ การประสานงาน การตรวจประเมินทางไกล (Remote assessment) และการรับรองตนเอง (Self declaration) แทนการออกไปตรวจประเมินสถานที่จริง โดยผู้ตรวจประเมินจะประสานงานการตรวจประเมินทางออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นคำขอผ่านระบบแล้วเกือบ 40 ราย โดยสามารถเข้าระบบได้ที่ https://www.tisi.go.th/website/Accreditation/eAccreditation หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ โทร. 0 2202 3531 หรือ e-mail: nsc@mail.tisi.go.th