"ศุภชัย"ขอบคุณ มท. ทลายข้อจำกัด อปท. เบิกจ่ายงบบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด

2021-06-05 11:22:01

"ศุภชัย"ขอบคุณ มท. ทลายข้อจำกัด อปท. เบิกจ่ายงบบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด

Advertisement

"ศุภชัย"ขอบคุณ มท. ทลายข้อจำกัด ให้  อปท. เบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายใน พ.ร.บ.งบปี 65

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3219 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ว่า พรรคภูมิใจไทย ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่รับฟังข้อเสนอแนะของ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้หยิบยกขึ้นมา

"ตลอดเวลา 3 วันในการอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ได้อภิปรายชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการไปฉีดวัคซีน ทั้งการขนส่งประชาชนจากพื้นที่ห่างไกล น้ำดื่ม อาหาร ของประชาชน  ค่าเบี้ยเลี้ยง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องใช้ในจุดฉีดวัคซีน เช่นเครื่องวัดความดัน วัดหัวใจ  รถพยาบาลจอดคอยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอาจจะเข้าไม่ถึงบริการฉีดวัคซีน ณ จุดให้บริการ ถ้าไม่จัดสรรงบไปให้" นายศุภชัย กล่าว

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะส่วนกลางคือกระทรวงมหาดไม่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อมีคำสั่งนี้ออกมาตามที่พรรคภูมิใจไทยได้อภิปราย  เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการฉีดวัคซีน ด้วยความรวดเร็ว สะดวก สบาย มากขึ้น ต้องขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดรับฟังปัญหาและช่วยหาแนวทางแก้ไข นี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ให้ตัวแทนประชาชน มานำเสนอปัญหา สะท้อนปัญหา แล้วฝ่ายบริหารผู้เกี่ยวข้องนำไปหาทางแก้ไข เป็นกลไกสำคัญ ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาสถานการณ์ร้ายแรง ที่จะทำใหเราจะฝ่าวิกฤติ ครั้งนี้ไปได้ ถ้าภูมิใจไทย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าอภิปราย ปัญหาของประชาชนจะยิ่งไม่ได้รับการแก้ไข แต่เราเป็นพรรคที่กล้าพูด กล้าทำ