คพ.เปิดรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ

2021-05-08 10:45:09

คพ.เปิดรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ

Advertisement

คพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เคาะแล้ววันโอนเงิน "เราชนะ-ม33เรารักกัน"

จับขนมเยลลี่ลูกตาย่านตลาดสำเพ็งมูลค่า 3 แสน

ชมก็เยอะตำหนิก็แยะ "เจนนี่" ปล่อยคลิป "ลิลลี่" เต้นคัฟเวอร์ "ลิซ่า" ชาวเน็ตรุมวิจารณ์

“นุ้ย เชิญยิ้ม” เจอคอมเมนต์ถล่ม หลังอยากให้ 2 ลุง ไปแทน “น้าค่อม-พี่เบิร์ต”

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบซึ่งเป็นสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จำเป็นต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ถอดชิ้นส่วน และกำจัดซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควบคู่กับหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ที่ให้ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน


นายอรรถพล กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ประกอบด้วยองค์ประกอบ บททั่วไป หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 2 กองทุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 3 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 4 การตรวจสอบและควบคุม หมวด 5 บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กระทำ หรือห้ามมิให้กระทำการใด ๆ หากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายต้องระวางโทษปรับทางปกครอง ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทำลายซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่าหรือทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยต้องนำไปคืนที่ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าร้อยบาท หรือ ห้ามมิให้ผู้ใดรับคืนจัดเก็บหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จัดทำโดยศูนย์รับคืนที่ได้จัดตั้งและขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นต้น เมื่อรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรี ทส. เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป นายอรรถพล กล่าว ทั้งนี้ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นได้ระหว่างวันที่ 23 เม.ย.ถึง 23 พ.ค. 2564 ทางอีเมล์ Pcdlaw10@gmail.com และอ่านรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ได้ทาง https://1th.me/oq9M2