อภ.จ่อขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์"คาดผลิต 1 ล้านเม็ดต่อเดือน

2021-05-06 14:50:51

อภ.จ่อขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์"คาดผลิต 1 ล้านเม็ดต่อเดือน

Advertisement

อภ.จ่อขึ้นทะเบียน "ยาฟาวิพิราเวียร์" ก.ค.นี้  คาดผลิตได้ 1 ล้านเม็ดต่อเดือน  ประสานซื้อวัตถุดิบจากจีน อินเดีย

      

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นพ.วิฑูรย์  ด่านวิบูลย์  ผอ.องค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า อภ. ขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่ช่วยกันหาทางออกให้กับประเทศไทย เมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีคำสั่งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบเม็ด ด้วยเห็นว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอนั้นไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น ทำให้ อภ. สามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยโควิด- 19  แม้ว่ากระบวนการตามกฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นขอสามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ภายใน 60 วัน หากไม่มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคำสั่งปฏิเสธของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่สุด เสร็จสิ้นกระบวนการทางกฎหมาย

นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า  อภ. ได้เริ่มทำการศึกษาชีวสมมูลในอาสาสมัครสุขภาพดี ตั้งแต่เมื่อปลาย เม.ย. 2564 เพื่อศึกษาความเท่าเทียมกันในการรักษาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ โดยนำยาที่องค์การฯ ผลิตในระดับอุตสาหกรรมไว้จำนวนกว่า 3 แสนเม็ดไปใช้ในการศึกษาชีวสมมูลครั้งนี้  มีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประมาณเดือน ก.ค. 2564 ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น อภ. จะสามารถผลิตยาเม็ดยาฟาวิพิราเวียร์ ได้ทันทีตามข้อมูลที่ระบุไว้ในทะเบียนยา ภายหลังได้ทะเบียนตำรับยาจาก อย.  สามารถผลิตได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ล้านเม็ด และสามารถขยายกำลังการผลิตได้ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งโรงงานที่ถนนพระราม 6 และโรงงานผลิตยาของ อภ. ที่คลอง10 อ.ธัญบุรี  โดยขณะนี้ได้มีการประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ไว้แล้ว  5 แหล่ง จากประเทศจีน 1 แหล่งอินเดีย 4 แหล่ง ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานและผู้ผลิตยาทั่วโลกใช้วัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆเหล่านี้

ผอ.อภ. กล่าวด้วยว่า ในระยะยาว อภ. ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ ในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตสู่กึ่งระดับอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ และวัตถุดิบยาจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม ทำให้คนไทยได้เข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ที่ผลิตได้เอง สร้างความมั่นคง ยั่งยืน และการพึ่งพาตนเองด้านยาให้กับประเทศ