โพลชี้ ปชช.ต้าน "สืบทอดอำนาจโกง" เพื่อพวกพ้อง

2021-04-13 16:30:03

โพลชี้ ปชช.ต้าน "สืบทอดอำนาจโกง" เพื่อพวกพ้อง

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้ ปชช.ต้าน "คนโกง" สืบทอดอำนาจให้พวกพ้อง ทำบ้านเมืองสับสนวุ่นวาย


ผบช.ก.มอบจิตอาสา 904 มอบชุด PPE ช่วย"นักรบเสื้อกาวน์"

"ศักดิ์สยาม"คาด 21 เม.ย. หมอให้ออก รพ.

ระทึกอุปกรณ์ติดตั้งทางเดินฉุกเฉินร่วงบน ถ.ศรีนครินทร์เจ็บ 1

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สืบทอดอำนาจในความคิดของ ปชช. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,322 ตัวอย่าง ระหว่าง 6-10 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า เมื่อถามถึงการสืบทอดอำนาจที่ประชาชนไม่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.0 ไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจจากคนโกงไปให้ครอบครัว เครือญาติ และพวกพ้อง รองลงมา คือ ร้อยละ 87.4 ไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจครอบงำสังคม ปล่อยต่างชาติทำคนไทยในชาติแตกแยก ร้อยละ 86.5 ไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจครอบงำการเมืองและราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายเครือญาติคุมผลประโยชน์ ร้อยละ 86.4 ไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจครอบงำเศรษฐกิจ กินรวบผูกขาดธุรกิจ เอื้อประโยชน์นายทุน และร้อยละ 86.4 เช่นกัน ไม่ต้องการการสืบทอดอำนาจเผด็จการรัฐสภา อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงการสืบทอดอำนาจที่ประชาชนต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.0 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วบ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวาย ร้อยละ 90.3 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วเงินในกระเป๋าของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.0 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วเป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 89.0 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วเศรษฐกิจดี ร้อยละ 88.2 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วประชาชนอยู่ดีมีสุข ร้อยละ 86.9 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้ว ลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยเหลือคนรากหญ้า ร้อยละ 86.9 ต้องการสืบทอดอำนาจแล้วบ้านเมืองเจริญ เส้นทางคมนาคมดีขึ้น และร้อยละ 86.1 ต้องการการสืบทอดอำนาจแล้วประชาชนไม่ตกงาน


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชี้ชัดว่า ประชาชนมองการสืบทอดอำนาจในมุมมองที่หลากหลายแตกต่างในมิติต่างๆ ทั้งการสืบทอดอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะด้านการเมืองที่ต่างเห็นการผูกขาดสืบทอดอำนาจกลุ่มตระกูลการเมืองและเครือญาติ ที่พยายามดึงอำนาจและผลประโยชน์ไว้กับครอบครัวและพวกพ้องด้วยการแทรกแทรงวางตัวข้าราชการ องค์กรกลาง หรือแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรม ที่สำคัญคือพยายามกีดกันกลุ่มการเมืองใหม่ไม่ให้เกิด เสียงของประชาชนยังสะท้อนและให้น้ำหนักกับการสืบทอดอำนาจของกลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดที่ใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองทุกขั้ว ซึ่งมีผลต่อทิศทางนโยบายของทุกรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนใหญ่ ผูกขาดและทำลายโครงสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจระดับกลางและระดับล่าง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตยาก และอยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มทุนขนาดใหญ่จนคล้ายกับสภาพ "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดถึงความพยายามสืบทอดอำนาจทางสังคมของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลทางความคิด โดยร่วมมือกับต่างประเทศนำพาชักศึกเข้าบ้าน เข้าไปมีอิทธิพลชี้นำสังคมผ่านชุดความรู้ในสถาบันการศึกษา บทความผ่านสื่อ การปลุกระดมเคลื่อนไหวชุมนุมผ่านม็อบต่างๆ รวมทั้งเคลื่อนไหวชี้นำสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการทำลายรากเหง้าวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยและการขัดแย้งทางความคิด "การสืบทอดอำนาจดังกล่าวนี้จึงเป็นอันตรายต่อระบบสังคมยิ่ง เพราะนำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตและคดโกงที่ถูกเบี่ยงเบนและกลบเกลื่อนมาโดยตลอด ซึ่งจำเป็นที่เราทุกคนต้องมองให้ทะลุ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหารากเหง้าที่นำมาซึ่งความเสื่อมถอยของสังคมไทยอย่างแท้จริง