นายกฯตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนโควิด

2021-04-11 00:30:10

นายกฯตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนโควิด

Advertisement

นายกฯตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2562 ข้อ 2 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ องค์ประกอบ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็น ประธานคณะทำงาน นพ.โสภณ เมฆธน เป็น รองประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงานได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศ.พิชัย สนแจ้ง นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ พญ.เมธินี ไหมแพง นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น นพ.บุญ วนาสิน  พญ.เจรียง จันทรโกมล นายประทีป กีรติเรขา และ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เป็นเลขานุการคณะทำงาน

โดยมีหน้าที่และอำนาจ 1.เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน 2.ติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน และ 3.ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 เม.ย.