"ภูเก็ต" สะอาดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทะเลดี

2021-04-10 22:20:29

"ภูเก็ต" สะอาดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทะเลดี

Advertisement

อธิบดี คพ.เผย "ภูเก็ต" สะอาดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทะเลดี

เฮี้ยนแน่แม่เอ๊ย !! "หมิว สิริลภัส" โพสต์เดือด ! ถ้าตายจะจองเวรรัฐบาลทุกคน โดยเฉพาะ...?

"แมทธิว" เผยสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 เตรียมกักตัว 14 วัน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2563 และมีการจัดอันดับ 5 แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดี จังหวัดที่มีคุณภาพอากาศดีและจังหวัดที่สะอาด(เป็นการประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย) พบว่า 5 แหล่งน้ำคุณภาพน้ำดี ได้แก่ 1. แม่น้ำตาปีตอนบน(อยู่ในเกณฑ์ดีมาก) จ.นครศรีธรรมราช 2. แม่น้ำกก จ.เชียงราย 3. แม่น้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี 4. อ่างเก็บน้ำหนองหาร จ.สกลนคร และ 5. แม่น้ำอูน จ.สกลนคร


5 บริเวณคุณภาพน้ำทะเลดี ได้แก่ หาดพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. หาดบ้านปากบารา จ.สตูล 3. หาดมหาราช จ.สงขลา 4. หาดในหาน จ.ภูเก็ต และ 5. หาดบ้านหน้าทับ จ.นครศรีธรรมราช

6 จังหวัดคุณภาพอากาศดี ได้แก่ จ.นราธิวาส สตูล ภูเก็ต สงขลา ยะลา และ สุราษฎร์ธานี ซึ่งไม่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐาน

5 จังหวัดสะอาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ลำพูน ระยอง และ นนทบุรี


นายอรรถพล กล่าวต่อว่า จากรายงานพบว่ามีจังหวัดทีมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีมากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ จ.ภูเก็ต มีความสะอาด คุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี  จ.สตูลและ สงขลา มีคุณภาพอากาศดีและคุณภาพน้ำทะเลดี  จ.นครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำดีและคุณภาพน้ำทะเลดี ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ สำหรับประชาชนที่วางแผนการท่องเที่ยว ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่และทุกภาคส่วนในการร่วมกันปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย พบเห็นการลักลอบทิ้งของเสีย การระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรแจ้ง 1650 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น