บพค.ลุยยกระดับ"การเรียนรู้ควบคุมระยะไกล"ลดเหลื่อมล้ำ

2021-04-04 11:40:26

บพค.ลุยยกระดับ"การเรียนรู้ควบคุมระยะไกล"ลดเหลื่อมล้ำ

Advertisement

บพค.ลุยยกระดับ "ระบบการเรียนรู้-ควบคุมระยะไกล" ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สรุปผลการจัดนิทรรศการ "เปิดบ้านฟีโบ้ระบบภาพเสมือน FIBO Virtual Open House 2021" เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทันสมัย พร้อมสาธิตผลการวิจัยและการพัฒนาที่ก้าวหน้า ตลอดจนนำผลงานต้นแบบที่อุตสาหกรรมต้องการมาจัดแสดง ซึ่งหนี่งในนั้นเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค. ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้การสนับสนุนผ่านโครงการ AI for All ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนด้าน AI ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แก่บุคคลทั่วไป จนถึงการพัฒนาความสามารถสำหรับเยาวชน ผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และนักวิจัยขั้นสูง โดยผลงานที่มานำเสนอในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ ได้แก่ การออกแบบการควบคุมระบบเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ (Tele 3D Printing System) และระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จากระยะไกลซึ่งทั้งสองระบบนี้จะเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เกิดความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านแนวทางการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล


ทั้งนี้เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้น ผลผลิตที่จะได้รับในสองระบบ คือ 1.ระบบควบคุมระยะไกลของการพิมพ์สามมิติสำหรับโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมซึ่งสามารถสร้างและพัฒนาชุดระบบควบคุมระยะไกลสำหรับพิมพ์ภาพสามมิติของโรงประลองต้นแบบ เนื่องจากการลงทุนในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมที่มีความพร้อมรองรับการใช้งานนั้นไม่ได้มีอยู่ในทุกโรงเรียนแต่สามารถที่จะสร้างให้เกิดระบบเพื่อแบ่งปันการใช้งานได้ โดยระบบควบคุมระยะไกลจะทดสอบกับโรงเรียนต้นแบบกระจายทุกภูมิภาครวมจำนวน 20 โรงเรียน โดยมีคุณครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบควบคุมระยะไกล ให้สามารถใช้โรงประลองต้นแบบในการผลิตสื่อการสอนได้เองหรือนำมาเป็นเครื่องมือในการสอนได้ นับเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแบ่งปันทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยลดงบประมาณการลงทุนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ 2.ระบบควบคุมระยะไกลของ Smart Factory สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนเนื้อหาและใช้งานระบบควบคุมระยะไกล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานในระบบดังกล่าว มีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม และในอนาคตจะสามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วแท็กที่เกี่ยวข้อง