5 นักการเมืองตบเท้าให้ข้อมูลจัดทำแผนปฏิรูป

2017-11-19 07:17:37

5 นักการเมืองตบเท้าให้ข้อมูลจัดทำแผนปฏิรูป

Advertisement

คณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมืองเชิญ "นิกร-อนุทิน- สุวัจน์-อภิสิทธิ์-คุณหญิงสุดารัตน์" ร่วมแสดงความเห็นจัด ให้ข้อมูลจัดทำแผนปฏิรูป 20-28 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดประเด็นในการปฏิบัติ ไว้ 5 เรื่องสำคัญเพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 257 และมาตรา 258 ประกอบด้วย 1. เรื่องการเลือกที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 2.เรื่องการสร้างธรรมาธิปไตย 3.เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4.กลไกการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทยและ 5.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

ดร.เอนก กล่าวต่อว่า ระหว่างวันที่ 20 -30 พ.ย.คณะกรรมการฯ ได้เชิญนักการเมืองระดับประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการจัดแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยจะได้นำข้อมูลและความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้มีความสมบรูณ์ต่อไป สำหรับนักการเมืองที่ได้ตอบรับคำเชิญแล้ว อาทิ นายนิกร จำนง ที่ปรึกษาประธานพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 20 พ.ย. เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย วันที่ 21 พ.ย. เวลา 09.30 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา วันที่ 22 พ.ย.เวลา 09.00 น.และเวลา 10.30 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 28 พ.ย. เวลา 09.00 น.

แท็กที่เกี่ยวข้อง