สธ.เผยส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ 71 %

2017-11-17 11:40:48

สธ.เผยส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ 71 %

Advertisement

สธ. รณรงค์ “เส้นทางส้วม ครบวงจร” เน้นจัดการสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ตั้งเป้า 10 ปีข้างหน้า ทุกสถานที่มีส้วมห้อยขาไว้ให้บริการผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 ที่ กรมอนามัยเผยส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 71.04

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์วันส้วมโลก ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กทม. ว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล โดยหัวข้อหลักวันส้วมโลก ปี 2017 คือ “น้ำเสีย (Wastewater)” ซึ่งปีนี้ สธ. โดยกรมอนามัยร่วมรณรงค์ในหัวข้อหลักว่า “เส้นทางส้วม ครบวงจร” เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การใช้ส้วม การจัดให้มีที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล การขนสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัด และการกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคลงสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

นพ.ธวัช กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนมีและใช้ส้วมอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2503 ในรูปของโครงการพัฒนาอนามัยท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายดำเนินการปรับปรุงการสุขาภิบาลหมู่บ้านในชนบท เพื่อลดอัตราป่วยและตายของประชาชนในชนบท อันมีสาเหตุเนื่องจากโรคระบบทางเดินอาหาร จากข้อมูลในปี 2553 ประเทศไทยมีส้วมครอบคลุมครัวเรือน ร้อยละ 99.8 ซึ่งยังไม่ครบ 100 เปอร์เซนต์ เนื่องจากการขาดแคลนส้วมใช้ในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ทุรกันดาร
ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมอนามัยดำเนินการมาถึง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 โดยขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในสถานที่ต่างๆ 12 ประเภท ซึ่งประชาชนใช้มากที่สุด คือ สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลาดสด แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่ายอาหาร สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า สถานีขนส่งทางบกทางอากาศ และส้วมริมทาง ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2549-2559 มีส้วมสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 71.04 ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการล้างมือหลังใช้ส้วมเพื่อลดการเจ็บป่วยจากการสัมผัสเชื้อโรคจากส้วม

“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้เร่งจัดทำแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569 ให้มีโถส้วมแบบนั่งราบอย่างน้อย 1 ที่ ไว้บริการผู้สูงอายุ และป้องกันโรคเข่าเสื่อมจากการใช้ส้วมแบบ นั่งยองเป็นเวลานาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้พิการและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ เข้าถึงบริการส้วมสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... รวมถึงผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และนำสิ่งปฏิกูลที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวแท็กที่เกี่ยวข้อง