ม.มหิดลแจง "หมอเกษม"ลาออก

2017-11-16 01:00:13

ม.มหิดลแจง "หมอเกษม"ลาออก

Advertisement

มหาวิทยาลัยมหิดลแจงกรณี"หมอเกษม"ลาออกจากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่ออธิการบดีคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลลาออก ว่า ตามที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เต็มที่นั้น ในหนังสือลาออกของท่านได้ระบุว่า ท่านยังยินดีช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยมหิดลตามโอกาสและเวลาที่อำนวย เรื่องดังกล่าวมิได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเสนอ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลของศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ แต่อย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 526 เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 19 ก.ค 2560 ภายหลังจากการหารือและทบทวนกระบวนการสรรหาฯ อีกครั้งหนึ่งและเห็นว่าการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ได้ยึดหลักความถูกต้อง สง่างาม และสามัคคีอย่างเต็มที่ และขอให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการ นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯต่อไป