"คพ.-ม.มหิดล ลงนามจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

2021-03-04 15:20:13

"คพ.-ม.มหิดล ลงนามจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

Advertisement

"คพ.-ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

รู้จักมา 11 ปี “ตู่ ปิยวดี” ช่วยคอนเฟิร์ม “เค วัฒนา” ว่าที่เจ้าบ่าว “จั๊กจั่น” มีโลกใบเดียว

อยู่กับเจ้าของใหม่อย่าดื้อนะ “พีเค” ทำหน้าเศร้ากอดลาลูกรักคันงาม หลังมีคนมาขอซื้อต่อ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดมลพิษที่มากขึ้น ได้แก่ ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะมูลฝอย ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน คพ. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรการในการจัดการ ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอยู่ระหว่างการศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่าฝุ่น PM2.5 มีผลเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุระบบทางเดินหายใจ และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอขอทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้าน ศ.นพ.บรรจง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกันในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัย บริการทางวิชาการ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม ในมิติการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายสาธารณะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทางปฏิบัติ และการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ผลการศึกษาจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ แก่สังคมต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง