ศาล รธน.นัดลงมติ 11 มี.ค. ปมอำนาจหน้าที่รัฐสภาตั้ง ส.ส.ร.ร่าง รธน.ใหม่

2021-03-04 14:20:30

ศาล รธน.นัดลงมติ  11 มี.ค. ปมอำนาจหน้าที่รัฐสภาตั้ง ส.ส.ร.ร่าง รธน.ใหม่

Advertisement

ศาล รธน.นัดแถลงด้วยวาจา ลงมติ  11 มี.ค. ปมอำนาจหน้าที่รัฐสภาตั้ง ส.ส.ร.ร่าง รธน.ใหม่ทั้งฉบับ

รู้จักมา 11 ปี “ตู่ ปิยวดี” ช่วยคอนเฟิร์ม “เค วัฒนา” ว่าที่เจ้าบ่าว “จั๊กจั่น” มีโลกใบเดียว

อยู่กับเจ้าของใหม่อย่าดื้อนะ “พีเค” ทำหน้าเศร้ากอดลาลูกรักคันงาม หลังมีคนมาขอซื้อต่อ

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ ดังนี้ ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2 ) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) (เรื่องพิจารณาที่ 4/2564) ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 9  ก.พ.2564  พิจารณาญัตติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2 )  โดยผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามญัตติดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2564  ประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2 ) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้พยานผู้เชี่ยวชาญรวม 4 คน จัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่กำหนดซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คน จัดส่งความเห็นดังกล่าวและยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ต่อมานายประเสริฐ จันทรรวงทอง และคณะ ยื่นคำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง และความเห็น ฉบับลงวันที่ 3 มี.ค.2564 ต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วย

ผลการพิจารณาศาลพิจารณาคำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า แม้คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2 )  ซึ่งที่ประชุมของรัฐสภามีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและประธานรัฐสภาส่งเรื่องต่อศาล มิใช่การกระทำของสมาชิกรัฐสภาเป็นรายบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งกรพิจารณาของศาล จึงสั่งรับไว้เพื่อประกอบการพิจารณา ต่อจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2564 มาตรา 58  วรรคหนึ่ง และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรีกษาหารือ และลงมติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค.2564 เวลา 09.30น.