ชาวนาหนุน รมว.เกษตรฯอยู่ต่อ

2017-11-13 14:45:17

ชาวนาหนุน รมว.เกษตรฯอยู่ต่อ

Advertisement

กลุ่มชาวนามอบดอกไม้ให้กำลังใจ รมว.เกษตรและสหกรณ์อยู่ต่อ ด้าน "บิ๊กฉัตร" ยืนยันพยายามแก้ปัญหาหมักหมม ไม่เน้นฉาบฉวยเฉพาะหน้า พร้อมรับฟังข้อเสนอชาวสวนยางพาราเมื่อวันที่ 13 พ.ย. เกษตรกรชาวนากว่า 100 ราย จากหลายจังหวัด อาทิ สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุรินทร์ เข้ามอบดอกไม้กำลังใจ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ที่ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมเกษตรชาวนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านชลประทาน และการเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้สามารถลดต้นทุนในการทำนาไปได้มาก รวมทั้งเกษตรแบบอินทรีย์ที่ได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต ตลอดจนการอุดหนุนเยียวยาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชาวนาส่วนใหญ่ จึงอยากส่งเสียงไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ชาวนาไม่ต้องการให้มีการปรับ พล.อ.ฉัตรชัย ออกจากตำแหน่ง เพื่อให้กระทรวงเกษตรฯดำเนินนโยบายต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวภายหลังรับกระเช้าผลไม้และดอกไม้จากเกษตรกรว่า ขอบคุณที่เดินทางมาให้กำลังใจในวันนี้ พร้อมขอโอกาสชี้แจงความตั้งใจของตนเองว่า ตั้งแต่เข้ามาเป็น รมว.เกษตรฯ ก็มุ่งหวังให้มีการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน เนื่องจากเห็นว่าปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรนั้นมีลักษณะหมักหมมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆ ในอดีตที่เน้นในเรื่องปริมาณมากกว่าคุณภาพ จนทำให้ราคาผลผลิตพืชแต่ละชนิดที่มีช่วงตกต่ำเป็นประจำทุกปี ซึ่งตนก็เข้าใจในความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกร ไม่เฉพาะชาวนาเท่านั้น แต่หมายรวมถึงชาวสวน ชาวไร่ ปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ ทั้งหมด หากแต่คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาในระยะยาว มากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้อาจต้องใช้เวลาหลายปีจึงเห็นผล ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรทั้งชาวนา และพืชชนิดอื่นมีความเข้าใจในแนวนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ ในการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในขณะที่การอุดหนุนเยียวยาก็มิได้ละเลย แต่พิจารณาตามความจำเป็นเป็นกรณีๆ ไป

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า อยากเน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกรทุกสาขาได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการเลือกปลูกพืชหรือการปศุสัตว์ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเกษตรกรต้องรู้ข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิต อาทิ ข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่ วิธีการผลิตที่เหมาะสม ราคา ปริมาณ และคุณภาพที่ตลาดต้องการ โดยสามารถสอบถามหรือปรึกษาข้อมูลได้จากศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งอยากให้พี่น้องทุกคนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ การเกษตรแปลงใหญ่ ใช้ประโยชน์จาก วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นเกษตรกร 4.0 เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของภาคเกษตรที่สำคัญ อาทิ การขาดความรู้ และการบริการจัดการผลิต โดยให้เกษตรกรได้มีรายได้และความภาคภูมิใจในอาชีพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตพื้นที่เหมาะสม เป้าหมายเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต หากลดต้นทุนได้ก็จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะคู่แข่งหลายชาติมีต้นทุนแรงงานต่ำกว่าเรามาก ทำให้ได้เปรียบในการค้าขายตลาดโลก นอกเหนือจากเรื่องต้นทุนแล้ว ควรคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่า ทำผลผลิตให้มีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรด้วย

รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ที่เดินทางมายื่นข้อเสนอ ก็พร้อมรับฟังการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป
แท็กที่เกี่ยวข้อง