ปชช.เชื่อมี"ขบวนการ"จ้องล้ม!การสรรหา กสทช.

2021-02-07 18:10:10

ปชช.เชื่อมี"ขบวนการ"จ้องล้ม!การสรรหา กสทช.

Advertisement

ซูเปอร์โพล ชี้ ปชช.เชื่อมี "ขบวนการ" ที่เสียผลประโยชน์ จ้องล้มการสรรหา กสทช.

รวบ "หัสชัย" เจ้าของ "ไข่มุกเมโล" พร้อมไอซ์อุปกรณ์การเสพ

"แม่น้องชมพู่" มั่นใจ ตร.จับคนร้าย นานแค่ไหนก็รอได้เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สรรหา คน กสทช. กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,769 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-6 ก.พ.ที่ผ่านมา เมื่อสอบถามถึงการรับรู้ข่าวเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.4 รับรู้ข่าวเกี่ยวกับ กสทช.ระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 19.6 รับรู้ปานกลาง และร้อยละ 15.0 รับรู้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.1 ต้องการคณะกรรมการที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาดูแล กสทช. ขณะที่ร้อยละ 1.9 ไม่ต้องการ
นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.4 ต้องการให้มีการจัดระเบียบภารกิจของ กสทช. ด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ อำนายความสะดวก สนับสนุน ไม่ใช่เป็นอุปสรรคขัดขวางการประกอบกิจการ แต่ต้องโปร่งใส ปลอดทุจริต และรักษาผลประโยชน์ชาติสูงสุด ขณะที่ร้อยละ 2.6 ไม่ต้องการ แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.5 เชื่อว่ามีขบวนการเสียผลประโยชน์ ต้องการล้มกระบวนการสรรหา คน กสทช. ขณะที่ร้อยละ 2.5 ไม่เชื่อ ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 เชื่อมั่นว่า วุฒิสภาจะสามารถคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็น คนดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย มือสะอาด เชี่ยวชาญปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ดูแลปกป้องผลประโยชน์ชาติใน กสทช. ในขณะที่ ร้อยละ 3.7 ไม่เชื่อมั่น


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า "กสทช.ที่ประชาชนต้องการ" คือ ผลจากการ สรรหา คน กสทช.จะได้คนที่ซื่อสัตย์ สุจริต มือสะอาด ไม่ด่างพร้อย มีประสบการณ์ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น มาปกป้องดูแล ผลประโยชน์ชาติไม่ยอมให้ขบวนการใด ๆ มาแทรกแซง ล้มกระบวนการสรรหาในวุฒิสภา โดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า วุฒิสภาจะสามารถหาคนดีขึ้นกำกับดูแลจัดระเบียบ กสทช.ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามน่าเป็นห่วงว่าขบวนการจ้องล้มกระบวนการสรรหาจะใช้ผลประโยชน์เป็นตัวล่อ ทำลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือวุฒิสภา ดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกระบวนการสรรหาและปรามขบวนการจ้องล้มให้หยุดความเคลื่อนไหว เพราะขบวนการจ้องล้มอาจแอบอ้างหาผลประโยชน์ให้ผู้หลักผู้ใหญ่กระทบในทางลบ สร้างความเสียหาย กระเทือน ทำลายภาพลักษณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมได้เช่นกัน