ประกาศคุมเข้มป้องกันโควิด"ต.ท่าทราย-ต.นาดี"สูงสุด

2021-02-06 13:00:00

ประกาศคุมเข้มป้องกันโควิด"ต.ท่าทราย-ต.นาดี"สูงสุด

Advertisement

จ.สมุทรสาคร ผวาคนติดโควิด พุ่งไม่หยุด ประกาศควบคุมสูงสุด "ต.ท่าทราย-ต.นาดี"

"อนุทิน" ไม่หวั่นโดนซักฟอกปมวัคซีนโควิด-19

ผู้ป่วยโควิด-19 ไปถ่ายรายการกับเพื่อนที่ตึก GMM Grammy
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร ออกประกาศ จ.สมุทรสาคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า ให้พื้นที่บางส่วนของ ต.นาดี และต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ภายในเขตเริ่มต้นจากวัดพันธุวงษ์ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จนถึงปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง จากปากซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง ไปทางทิศใต้ตามแนวถนน จนถึงปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 จากปากซอยหมู่บ้านกานดา ถนนพระรามที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนพระรามที่ 2 จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปทางทิศเหนือตามแนวแม่น้ำท่าจีน จนสิ้นสุดที่วัดพันธุวงษ์ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19


โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ 1.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุม เว้นแต่การเดินทางไปที่สถานที่ทำงานหรือกลับจากสถานที่ทำงาน หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และหรือได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2.ห้ามลูกจ้างของสถานประกอบการเข้าไปในร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือสถานที่ชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น 3.ให้ลูกจ้างของสถานประกอบการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และ “DDC care” เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบสวนโรคในห้วงระหว่างการควบคุม 4.ให้ผู้ประกอบการกำกับดูแลให้แรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 5.ให้เจ้าของร้านค้า ตลาดสด ตลาดนัด หรือผู้ดูแลสถานที่ชุมชน ดำเนินมาตรการทางการสาธารณสุข เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จนเป็นเหตุให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร อาจจะพิจารณาสั่งปิดสถานที่ หรือสั่งหยุดการประกอบการที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ของโรคติดต่อ อันตรายหรือโรคระบาดได้


6.ให้เจ้าของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ตเมนต์ และสถานที่อื่นที่ให้เช่าพักอาศัย ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข และควบคุม ตรวจตรา กำชับผู้พักอาศัย ให้ดำเนินการตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน และเขตพื้นที่ควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องบุคคลภายนอกมิให้เข้ามาภายในบริเวณที่พักอาศัย 7.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำกับ ดูแล และให้ข้อแนะนำแก่ผู้ประกอบการและแรงงานของสถานประกอบการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคโควิด-19 จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง
แท็กที่เกี่ยวข้อง