"กลุ่มสร้างไทย"ซัดรัฐบาลสร้างเงื่อนไขมีเงิน 5 แสน อดรับเยียว 4 พัน

2021-02-05 19:10:46

"กลุ่มสร้างไทย"ซัดรัฐบาลสร้างเงื่อนไขมีเงิน 5 แสน อดรับเยียว 4 พัน

Advertisement

"กลุ่มสร้างไทย"ออกแถลงการณ์ซัดรัฐบาลสร้างเงื่อนไขมีเงินในบัญชี 5 แสน อดรับเยียว "ม.33 เรารักกัน" จี้ยกเลิก

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

"ทอม ฮอลแลนด์"รักประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำกลุ่มสร้างไทย ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะเยียวยาผู้ใช้แรงงานสัญชาติไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท นั้น

"กลุ่มสร้างไทย” เห็นว่าหากจะมีการใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมเพื่อเยียวยาแก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะต้องเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุกคนโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน อันเป็นไปตามหลักการที่ว่า ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย (equality before the law) และไม่เลือกปฏิบัติ (non discrimination) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 27 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด ฯลฯ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ จะกระทำมิได้

“กลุ่มสร้างไทย” มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การสร้างเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท นั้น ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนคนนั้นเป็นผู้ยากไร้ เพราะผู้ประกันตนอาจจะลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน ตราสารอย่างอื่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ หรืออาจเก็บเป็นเงินสดที่มีมูลค่าสูงกว่า 500,000 บาท แต่กลับไม่ถูกตัดสิทธิ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงมีช่องว่างและสร้างความไม่เท่าเทียมไม่เป็นธรรมกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเหมือนกันแต่กลับได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากัน

การกำหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังกล่าวเคยเกิดขึ้นกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาแล้ว แต่รัฐบาลยังไม่ได้ทำการแก้ไขเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงไม่ควรสร้างเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนเพิ่มอีก รัฐบาลควรเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้

“กลุ่มสร้างไทย” จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดให้ผู้ประกันตนจะต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท เพื่อให้การเยียวยาเกิดความเป็นธรรมอันจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายในซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง