ขสมก.ยกเลิกประกวดราคารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

2017-11-08 18:50:02

ขสมก.ยกเลิกประกวดราคารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน

ขสมก.เตรียมประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารเอ็นจีวี 489 คัน พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดซื้อใหม่

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นางพนิดา ทองสุข ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โดยได้เปิดขายเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ 4 ต.ค. - 6 พ.ย. 2560 ซึ่งมีเอกชนสนใจซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน 8 ราย แต่เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 กรมบัญชีกลางได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดยื่นเอกสารประกวดราคา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะนำเสนอ ผอ.ขสมก. เพื่อขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา ในวันที่ 8 พ.ย.และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เพื่อรับทราบผลการประกวดราคา ในวันที่ 15 พ.ย. รวมทั้งจะสอบถามเอกชนทั้ง 8 ราย ถึงเหตุผลที่ไม่มายื่นเอกสารประกวดราคา ทั้งนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรค 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง