ธนาคารโลกจัดไทย อันดับ 26 “ทำธุรกิจง่ายสุดในโลก”

2017-11-08 17:00:24

ธนาคารโลกจัดไทย อันดับ 26 “ทำธุรกิจง่ายสุดในโลก”

Advertisement

จากรายงาน “Doing Business” ปี 2561 โดยธนาคารโลก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับ 26 ของโลก จากทั้งหมด 190 ประเทศ โดยพิจารณาจาก 10 ตัวชี้วัดคือ การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business), การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with Construction Permits), การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) , การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property), การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit), การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย (Protecting Minority Investors), การชำระภาษี (Paying Taxes), การค้าระหว่างประเทศ (Trading across Borders), การบังคับให้เป็นไปตามสัญญา (Enforcing Contracts) และ การแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency)


ภาพ MOLPIX / Shutterstock.com


โดยสำหรับการวิเคราะห์ด้านการลงทุนทำธุรกิจในไทยในปี 2561 นั้น บ้านเราได้คะแนนดังนี้

การเริ่มต้นธุรกิจ ไทยได้คะแนน 92.34 คะแนน อยู่อันดับที่ 36 ของโลกการขอใช้ไฟฟ้า ไทยได้คะแนน 90.09 คะแนน อยู่อันดับที่ 13 ของโลก
การขออนุญาตก่อสร้าง ไทยได้คะแนน 74.58 คะแนน อยู่อันดับที่ 43 ของโลก
การจดทะเบียนทรัพย์สิน ไทยได้คะแนน 68.75 คะแนน อยู่อันดับที่ 68 ของโลก
การได้รับสินเชื่อ ไทยได้คะแนน 70 คะแนน อยู่อันดับที่ 42 ของโลก


การคุ้มครองนักลงทุนรายย่อย ไทยได้คะแนน 73.33 คะแนน อยู่อันดับที่ 16 ของโลก
การชำระภาษี อัตราภาษีเฉลี่ยไทยคิดเป็น 28.7% ของกำไรต่อปี ได้คะแนน 76.73 คะแนน อยู่อันดับที่ 67 ของโลก
การค้าระหว่างประเทศ ไทยได้คะแนน 84.1 คะแนน อยู่อันดับที่ 57 ของโลก
การบังคับให้เป็นไปตามสัญญา ไทยได้คะแนน 67.91 คะแนน อยู่อันดับที่ 34 ของโลก
การแก้ปัญหาการล้มละลาย ไทยอยู่ที่ระดับ 12.5 จาก 16 สำหรับตัวชี้วัดนี้ ประเทศไทยได้คะแนน 75.64 คะแนน อยู่อันดับที่ 26 ของโลก


ภาพ twobee / Shutterstock.com

และเมื่อนำคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการวัดแบบ Distance to Frontier (DTF) ซึ่งก็คือการวัดระยะห่างระหว่างผลการพัฒนาประสิทธิภาพตัวชี้วัดแต่ละด้านของประเทศไทย ประเทศไทยได้คะแนน DTF ในภาพรวมอยู่ที่ 77.44 คะแนน ซึ่งทำให้ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งถือว่าพุ่งสูงขึ้นจากปีก่อนที่คะแนน DTF อยู่ในอันดับที่ 46 ของโลก มีคะแนน DTF ในภาพรวมอยู่ที่ 72.53 คะแนนสำหรับประเทศที่ธนาคารโลกให้การยกย่องว่าเป็น ที่ๆ ทำธุรกิจง่ายที่สุด 3 อันดับแรกคือ นิวซีแลนด์ (DTF 86.55 คะแนน) สิงคโปร์ (DTF 84.57 คะแนน) และเดนมาร์ก (DTF 84.06 คะแนน)