ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ตรวจคัดกรองฟรี

2021-01-13 11:14:24

ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ตรวจคัดกรองฟรี

Advertisement

ประกันสังคมออกประกาศผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ตรวจคัดกรองฟรี

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงาน และประชาชนทุกกลุ่ม ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อทำงานเชิงรุกในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนสุขภาวะ ของประชาชนทั่วประเทศ คณะกรรมการประกันสังคมจึงมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โด ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.เหลือพร ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ลงนามในประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2564

เปลือยชีวิต "ครูมืด" จากเด็กสลัมต่ำต้อย สู่ปรมาจารย์แห่งวัฒนธรรม

วาร์ปแรงแซงทุกสำนัก คนรู้ใจ "ดร.บุ๋ม" โปรไฟล์แน่นพอๆ กับมัดกล้าม !!

นายทศพล กล่าวต่อว่า สาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อค้นหาผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ ซึ่งพิจารณาจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามระดับความรุนแรงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผู้ประกันตนต้องไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่น หรือต้องไม่เคยได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนด หรือการตรวจคัดกรองก่อนทำหัตถการ ตามที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด หรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมินว่ามีความจำเป็น ตามดุลยพินิจของแพทย์ สำหรับการพิจารณาจัดสรรจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับการตรวจคัดกรอง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา จะขอความเห็นชอบการตรวจคัดกรองในสถานประกอบการจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครก่อน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองฯ และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และให้บริการ หรือตามที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวด้วยว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้แนวทางของ รมว.แรงงาน ในการบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เกิดความเหมาะสมเท่าเทียม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจไปต่อโดยไม่ต้องหยุดการผลิต และเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงที พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในทุกด้านเพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้ประกันตน และพร้อมพัฒนางานด้านประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกันตนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง