"อนุทิน"ยก พ.ร.บ.โรคติดต่อชี้เดินทางเข้าไทยป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษา

2021-01-10 11:25:44

"อนุทิน"ยก พ.ร.บ.โรคติดต่อชี้เดินทางเข้าไทยป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษา

Advertisement

"อนุทิน"ยก พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 41-42 แจงชัดกรณีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะ ผู้เดินทาง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบากรณีเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค

"อนุทิน"เซ็งคนลอบข้ามแดนไปทำงานบ่อน 200-300 คน ป่วยโควิด-19 รอกลับไทย

คณบดีศิริราชชี้โควิดรอบนี้หนักห่วงคนมีโรคประจำตัว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข โพสต์ข้อความผ่านเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า ประเด็นชวนคิด ผู้ป่วยทุกคน ไม่ว่าคนไทย หรือคนต่างชาติ ที่อยู่ในประเทศต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสาธารณสุข "ไม่มีการปฏิเสธการรักษา" ย้ำตามนี้ ครับแต่ภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้กระทำความผิด ละเมิดกฎหมาย ลักลอบข้ามแดน หรือ นำแรงงานต่างด้าว เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค มีกฎหมายบัญญัติไว้อยู่แล้ว วันนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีภาระค่าใช้จ่าย ต้องตรวจ รักษา ผู้ลักลอบข้ามแดน ทั้งคนไทย และคนต่างด้าว จำนวนมาก ซึ่งก็คือ งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน และ เงินกู้ ที่คนไทยต้องชดใช้ นั่นเอง นี่คือ ประเด็นที่เสนอให้ช่วยกันคิด ครับ สาระสำคัญ มาตรา 41 และ 42 ของกฎหมายโรคติดต่อ มีดังนี้


ทั้งนี้  พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 41  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง ซึ่งมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตลอดทั้ง ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามมาตรา 40 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา 42 ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนําโรค ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขอบคุณเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล

แท็กที่เกี่ยวข้อง