"อ.นิติศาสตร์"ชี้เอาผิด ปชช.ไร้"แอพหมอชนะ"ขัด รธน.

2021-01-07 15:45:10

"อ.นิติศาสตร์"ชี้เอาผิด ปชช.ไร้"แอพหมอชนะ"ขัด รธน.

Advertisement

"อาจารย์นิติศาสตร์จุฬาฯ" ชี้ชัดเอาผิด ปชช.ไม่โหลดแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ส่อขัด รธน.


เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่าด้วยเรื่อง "หมอชนะ" โดยระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ค่อนข้างกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าภาครัฐเองย่อมมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสถานการณ์ดังกล่าวให้บรรเทาเบาบางลง ผ่านการออกมาตรการต่างๆ โดยให้ประชาชนปฏิบัติตามอันเป็นสิ่งจำเป็นและเข้าใจได้ ล่าสุด รัฐพยายามยกระดับความเข้มข้นในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประกาศข้อกำหนดฉบับที่ 17 ซึ่งออกตามความ มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดมาตรการต่างๆ ให้ประชาชนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรค เช่น การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้าการอนามัย การล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการติดตั้งระบบแอปพลิเคชั่นที่ภาครัฐกำหนด ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ข้อ 4 แห่งข้อกำหนด) อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตในมาตรการข้างต้นที่กำหนดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การติดตั้งระบบแอปพลิเคชั่นที่ภาครัฐกำหนด" อาจเป็นมาตรการที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ กล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จริงอยู่ว่า "แอปพลิเคชั่นติดตามตัว" (Tracking Application) จะเป็นมาตรการของภาครัฐที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

"อนุทิน" แจงไม่โหลดแอพ "หมอชนะ"ไม่มีความผิด

สุดมึน"แอพหมอชนะ"ประเมิน"โควิด"มีแต่เสี่ยงน้อย

ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 305 ราย ดับ 1 ราย


ดร.พรสันต์ ระบุอีกว่า แต่หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงทั่วไป (ยังมิพักที่จะกล่าวถึงกลุ่มคนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือ) เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มหลายท่านไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ภาครัฐกำหนดในโทรศัพท์มือถือของเขาได้ เช่น ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ก็ดี ระบบของโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่จะรองรับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นก็ดี (ความสามารถของโทรศัพท์รุ่นต่างๆ) ฯลฯ เมื่อทางภาครัฐกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดโทษทางอาญากรณีมีการฝ่าฝืนอย่างชัดเจนว่า หากปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิดไม่มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด แต่ยังคงปรากฏข้อจำกัดของประชาชนแต่ละคนที่อยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปตามที่อธิบายไปข้างต้น จึงย่อมถือว่ามาตรการติดตั้งแอพพลิเคชั่น" มีลักษณะเป็นการเพิ่มภาระ หรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุตาม อันเป็นการขัดหรือแย้งต่อมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญ ภาครัฐต้องไม่ลืมว่า การมีภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งรวมถึงการมีหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุข หรือสุขภาวะของประชาชน (Public Health) นั้น ไม่ได้หมายความว่าเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น จะส่งผลให้รัฐสามารถออกมาตรการใดๆ ขึ้นมาก็ได้ตามอำเภอใจโดยมิได้คำนึงการเคารพและพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หลักหนึ่งของรัฐ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ด้วยเฉกเช่นเดียวกัน