ศบค.มท.สั่งผู้ว่าฯ ตั้งด่านคัดกรองโควิดเข้มทุกจังหวัด

2021-01-07 13:50:33

ศบค.มท.สั่งผู้ว่าฯ ตั้งด่านคัดกรองโควิดเข้มทุกจังหวัด

Advertisement

ศบค.มท.สั่งผู้ว่าฯ ตั้งด่านตรวจทั้งถนนสายหลัก สายรอง ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด 5 จังหวัดเน้นคัดกรอง 5 ประเด็น 23 จังหวัดคัดกรอง 4 ประเด็น  ชี้ผู้เดินทางต้องติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ"  ส่วน 49 จังหวัดแค่ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง 

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดฉบับที่ 17 ลงวันที่ 6 ม.ค.นั้น  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ 

ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด

ศบค.แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 305 ราย ดับ 1 ราย

1. การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด 

2.การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง 

3.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นายอำเภอแจ้งให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อขอให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น

4.การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดให้ดำเนินการดังนี้

4.1 กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เน้นการคัดกรอง 5 ประเด็นคือ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง 2.สอบถามเหตผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน 3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ของผู้เดินทาง 4.ตรวจสอบเอกสารการรั้บรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ 5.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง 

4.2 กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง 4 ประเด็น คือ 1.ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง 2.สอบถามเหตผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน 3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น "หมอชนะ" ของผู้เดินทาง 4.บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

4.3 กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง จำนวน 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง 2 ประเด็น 1.ตรวจวัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการผู้เดินทาง 2.สอบถามเหตผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน