โพลชี้ ปชช.ร้อยละ 64 ตั้งใจชวนครอบครัวลอยกระทง

2017-11-03 12:05:21

โพลชี้ ปชช.ร้อยละ 64 ตั้งใจชวนครอบครัวลอยกระทง

Advertisement

วธ.เผยผลสำรวจประชาชนร้อยละ 64 ตั้งใจชวนครอบครัวไปลอยกระทง เพื่อบูชาพระแม่คงคา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับ “ประเพณีลอยกระทง” ปี 2560 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,252 คนทั่วประเทศ พบว่า ร้อยละ 64.39 ตั้งใจชวนครอบครัว พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพี่น้องไปลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 44.60 ชวนเพื่อน เพื่อนร่วมงาน และร้อยละ 30.15 ชวนคนรัก โดยประชาชนร้อยละ 84.40 จะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ใบตอง ดอกบัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

นายวีระ กล่าวต่อว่า เมื่อสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการลอยกระทง ร้อยละ 88 บอกว่า เพื่อบูชาพระแม่คงคา เป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณน้ำ ร้อยละ 78.16 คิดว่าประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกมีโอกาสทำกิจกรรมด้วยกัน ร้อยละ 60.63 มีคุณค่าต่อชุมชน ทำให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกับ และร้อยละ 58.55 คุณค่าต่อสังคม ทำให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นายวีระ กล่าวด้วยว่า แนวทางและมาตรการรณรงค์ ที่ วธ.ได้นำเสนอต่อ ครม.เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ได้แก่ 1.รณรงค์ “ลอยกระทงปลอดภัย” อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอยหรือยิงบั้งไฟ ในพื้นที่ที่อยู่ในเส้นทางการบิน งดเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด รวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้า และขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และช่วยสอดส่อง ดูแล หรือแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการงดจำหน่ายประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ โคมลอย และโคมควันต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมบริการประชาชน

มาตรการที่ 2 รณรงค์ “สืบสานวัฒนธรรมไทย”ขอความร่วมมือสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามรักษาคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง ที่มีต่อศาสนา สังคม ชุมชน และครอบครัวเช่น ครอบครัวได้ประดิษฐ์กระทงร่วมกัน คนในชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและสืบทอดประเพณีสู่เด็กและเยาวชน รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรมและมาตรการที่ 3 รณรงค์ “ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย และงดใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม เพื่อรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกัน ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะ


แท็กที่เกี่ยวข้อง