“ชวน”แจ้งแล้วงดประชุมสภาฯเลื่อนออกไป 2 สัปดาห์

2021-01-04 22:10:34

 “ชวน”แจ้งแล้วงดประชุมสภาฯเลื่อนออกไป 2 สัปดาห์

Advertisement

“ชวน”แจ้งแล้วงดประชุมสภาฯ 4-6 ม.ค.เลื่อนออกไป 2 สัปดาห์ป้องกันโควิด-19 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด สผ 0014/ ผ 70 ถึงส.ส. เรื่องงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 6 ม.ค.64 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ม.ค.64 และครั้งที่14 (สมัยสามัญประจำครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.64 แล้วนั้น เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขต ประกอบกับมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โควิด - 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 3 ม.ค.64 กำหนดให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นรวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด เป็นเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมกาแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมกันจากผู้แทนพรรคการเมืองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นสมควรให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวออกไปก่อน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ หากจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง