อิมแพ็ค ชี้แจงรับผิดชอบข่าวความคลาดเคลื่อนกรณีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19

2021-01-04 13:42:29

อิมแพ็ค ชี้แจงรับผิดชอบข่าวความคลาดเคลื่อนกรณีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19

Advertisement

อิมแพ็ค ชี้แจงเพื่อรับผิดชอบความคลาดเคลื่อนของข่าวเกี่ยวกับกรณีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนจะเริ่มมีอาการและได้ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นั้น ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีได้กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด

อีกครั้ง โดยยังไม่มีการสรุปใดๆ ถึงระยะเวลาที่แสดงอาการและการแพร่เชื้อ ซึ่งทาง อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขต่อไป


ในส่วนของสถานที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นสถานที่ปิดไม่มีการจัดงานต่อเนื่องหลังจากคอนเสิร์ตดังกล่าวจบ ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อโรค โดยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและ

ใช้เครื่องฉายแสง UVC ในพื้นที่ชมการแสดงทั้งหมด รวมถึงระบบปรับอากาศ ตามมาตรการ IMPACT We care เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติก่อนและหลังจัดกิจกรรม

ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองของทางกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. ก่อนเปิดบริการจัดงานคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อย 


ทางศูนย์ฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของลูกค้า ตลอดระยะเวลาของการเปิดบริการ ได้กำหนด 4 แนวทางหลักเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการคัดกรองที่เข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ไม่อนุญาตผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าพื้นที่, มาตรการลดความแออัด มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จัดที่นั่งที่เหมาะสม, มาตรการสุขอนามัย ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ก่อน-หลัง

จัดกิจกรรม เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ,มาตรการเฝ้าระวังและติดตาม จัดจุดลงทะเบียนหรือสแกนไทยชนะ เซ็คอิน-เซ็คเอาท์ เข้าออกพื้นที่จัดกิจกรรมชัดเจน ทั้งนี้ หลังจากคอนเสิร์ตดังกล่าวในเดือน

ธันวาคม 2563 สถานที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ไม่ได้มีการจัดงานอื่นตามมาแต่อย่างใด หากจะเปิดบริการจัดงานในทุกครั้งจะมีการทำความสะอาดและตรวจสอบพื้นที่ยืนยันความปลอดภัย รวมถึงชี้แจงถึง

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ทางผู้จัดงาน ผู้ชมงานได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ IMPACT We Care เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ด้วยความห่วงใยความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของลูกค้า ผู้จัดงาน ผู้ชมงาน ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาเยือนพื้นที่เมืองทองธานี รวมถึงทีมบริหาร พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่

มาโดยตลอด จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดเตรียมไว้อย่างดี สุดท้ายนี้ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานผู้ปฏิบัติการควบคุมโรค รวมถึง

คนไทยทุกคน ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 31 ธันวาคม 2563