พม.เข้มป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ากระทรวง

2021-01-04 11:15:14

พม.เข้มป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ากระทรวง

Advertisement

พม.เข้มป้องกันโควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ากระทรวง หากจำเป็นให้ใช้ช่องทางไลน์ โทรศัพท์ หรือ อีเมล์

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กทม. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีผู้ป่วยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พม. ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน โดยขอให้บุคลากรทุกคนที่มาปฏิบัติงานในอาคาร รวมถึงส่วนราชการอื่นในสังกัด  พม. และ พม. สะพานขาว ต้องสวมหน้ากากอนามัยและงดให้บุคคลภายนอกเข้ามาในอาคาร และในพื้นที่ พม. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง แต่หากจำเป็นต้องติดต่อราชการ ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1. ให้ทุกส่วนราชการประสานแจ้งบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการทราบเรื่องงดบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อราชการภายในตึกกระทรวง อาคาร 5 และส่วนราชการสังกัด  พม. ในพื้นที่สะพานขาว หากจำเป็นให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น ไลน์ โทรศัพท์ email 2. บุคลากรทุกคนที่เข้าตึกกระทรวง ต้องแสดงบัตรแสดงตนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจวัดอุณหภูมิ หากไม่มีบัตรดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าตึกกระทรวงโดยเด็ดขาด 3. กรณีการรับ-ส่งเอกสาร ขอให้ทุกส่วนราชการ แจ้งบุคคลภายนอกรอที่จุดพักรอ บริเวณด้านหน้าอาคาร ซึ่งจะทำป้ายวางเอาไว้ให้ทราบ และโทรแจ้งให้บุคลากรที่จะมาติดต่อด้วยลงมารับ-ส่งเอกสารที่จุดดังกล่าว และ 4. ขอให้ทุกส่วนราชการประกาศแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการดังกล่าวโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นางพัชรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้  พม. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่อยู่ในความดูแลภายในสถานสงเคราะห์ของ พม. โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง

แท็กที่เกี่ยวข้อง