ผวจ.นนทบุรีสั่งปิดวัดละหารหลังเจ้าอาวาสติดโควิด-19

2021-01-02 11:15:28

ผวจ.นนทบุรีสั่งปิดวัดละหารหลังเจ้าอาวาสติดโควิด-19

Advertisement

ผวจ.นนทบุรีสั่งปิดวัดละหาร หลังเจ้าอาวาสติดโควิด-19 ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดได้แค่ 22.00 น. 

ตามที่ จ.นนทบุรี ได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น แต่จากการสอบสวนโรค พบว่ายังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นตัวเลข 2 หลักในแต่ละวัน


เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี รายงานว่า ที่วัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบพระครูศิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร ติดเชื้อโควิด-19 ทางนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี จึงสั่งคุมพื้นที่เร่งด่วน โดยทางวัดมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้าง อันจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (1) และ 35 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พ.ย. 2563 ผวจ.นนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1  ม.ค. 2564 มีคำสั่งปิดวัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ม.ค. 2564 โดยใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ

ขณะเดียวกันทางนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ยังออกคำสั่งให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมทั้งร้านอาหารที่คล้ายสถานประกอบการบันเทิง เปิดขายได้เพียงถึงเวลา 22.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ 2 ม.ค.-17 ม.ค.2564 พร้อมทั้งสั่งปิดตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้ ตลาดเทศบาลบางบัวทอง ตลาดสดพิชัย ปากเกร็ด ออกไปอีกจนถึงวันที่ 12 ม.ค.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แท็กที่เกี่ยวข้อง