จุฬาฯออกประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านถึง 31 ม.ค.

2021-01-01 21:05:35

จุฬาฯออกประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านถึง 31 ม.ค.

Advertisement

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยจนถึงวันที่ 31 ม.ค. เว้นแต่กรณีที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์  งดหรือเลื่อนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ระบุว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2563 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ 1 ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่  20 ธ.ค.2563  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564

ข้อ 2 ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 เว้นแต่กรณี ที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล

ข้อ 3 ให้จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อ 4 ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนกิจกรรมของนิสิตขอให้งดหรือเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564

ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป 


แท็กที่เกี่ยวข้อง