กรธ. แจงพิจารณากฎหมายลูกเสร็จทันใน8เดือน

2017-04-04 15:15:46

กรธ. แจงพิจารณากฎหมายลูกเสร็จทันใน8เดือน

Advertisement

กรธ. การพิจารณากฎหมายลูกแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน เตรียมส่ง 2 ฉบับแรกให้ สนช. 18 เมษายน นี้ ขณะพรรคการเมืองยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ เหตุติดล็อคคำสั่ง คสช.
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ถึงกรอบระยะเวลาการเลือกตั้งภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ว่า ทาง กรธ. ยืนยันว่า กรธ. จะพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกแล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา 8 เดือน อย่างไรก็ดีการพิจารณากฎหมายลูกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับกฎหมายลูก 2 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่ง กรธ. จะนำส่งกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในวันที่ 18 เมษายน นี้ โดยหลังจากที่ส่งกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ให้กับสนช. ในวันที่ 18 เมษายน นี้ แล้ว หลังจากนั้นจะทยอยนำส่งอีกเดือนละ 1 ฉบับ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ทั้งนี้ พรรคการเมืองต้องปรับโครงสร้างองค์กรตามกฎหมายใหม่ภายใน 180 วัน นับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ดี แม้รัฐธรรมนูญจะประกาศใช้ แต่พรรคการเมืองยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เพราะมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ  คสช. กำกับอยู่ต้องรอให้กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองมีผลบังคับใช้ก่อน จึงจะมีการผ่อนปรนคำสั่ง คสช. ได้


ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต้องสรรหาเพิ่มอีก 2 คน พร้อมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งตรงนี้อาจต้องใช้เวลา แต่คาดว่า กกต.จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งในระหว่างนี้ กรธ. จะพิจารณากฎหมายลูกอีก 8 ฉบับไปพลางก่อน อย่างไรก็ดี แม้จะนำส่งกฎหมาย กกต. ให้กับ สนช. แล้ว แต่ทาง กกต. ก็ยังไม่สามารถสรรหากรรมการทั้ง 2 คน ได้  เนื่องจากกฎหมายยังไม่ผ่านการพิจารณาและยังไม่มีการบังคับใช้
ส่วนกรณีที่หากมี สนช. มีความประสงค์ต้องการลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้ง จะมีผลกระทบกับการพิจารณากฎหมายลูกหรือไม่นั้น นายมีชัย กล่าวว่า ไม่ส่งผลกระทบเพราะหากมีคนลาออกไปก็สามารถตั้ง สนช. คนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้ เมื่อถามว่า หากเกิดกรณีที่กฎหมายเลือกตั้งไม่ผ่านการพิจารณาจาก สนช. จะทำให้โรดแมปการเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีกหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเหตุผลของ สนช. ว่าเหตุใดจึงไม่ผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งส่วนตัวไม่สามารถระบุได้ว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปอีกกี่เดือน ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะไปคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าส่วนตัวเชื่อว่า สนช. ไม่น่าจะทําอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมาก็ได้นำส่งเนื้อหาในกฎหมายให้สนช. พิจารณาอยู่เป็นระยะ
นายมีชัย  กล่าวต่อถึงการทำงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ว่า ขณะนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ อย่างไรก็ดี ภายหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของ คสช. ยังมีผลบังคับใช้และได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ แต่ในเนื้อหาของประกาศและคำสั่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติหลักภายในรัฐธรรมนูญ
ขณะที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ว่าจะมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ต้องรับผิดชอบด้วยการพ้นจากตำแหน่งแท็กที่เกี่ยวข้อง