กทม.เปิดให้เสนอผลงาน "เยาวชนประกายเพชร" ครั้งที่ 16

2021-01-03 18:30:55

กทม.เปิดให้เสนอผลงาน "เยาวชนประกายเพชร" ครั้งที่ 16

Advertisement

กทม.เปิดโอกาสให้เยาวชนเสนอผลงานโครงการ "เยาวชนประกายเพชร" ครั้งที่ 16


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านกีฬา

2. ด้านนันทนาการ

3. ด้านศิลปวัฒนธรรม

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ด้านพัฒนาเยาวชน

6. ด้านสื่อมวลชน

7. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

8. ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

9. ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

10.ด้านอาชีพ

ทั้งนี้เยาวชนที่สนใจจะนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง www.bangkok.go.th/thai_japan โทร.0 2245 4743 - 7 ต่อ 101,504 โดยกำหนดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มี.ค. 2564