สธ.คุมเข้มสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกป้องกันโควิด

2020-12-10 10:54:34

สธ.คุมเข้มสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกป้องกันโควิด

Advertisement

สธ.เข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกป้องกันโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine - AHQ) ร่วมประชุมเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 230 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco WebEx

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า มาตรการการดำเนินงานสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่นหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัว ได้แก่ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ซึ่งจากการรายงานกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก จึงจำเป็นต้องทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ ด้าน 1 โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม ด้าน 2 บุคลากร ด้าน 3 วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ ด้าน 4 เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้าน 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน ด้าน 6 โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม และจำนวนสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 120 แห่ง จำนวน 15,253 ห้อง โดยเน้นย้ำให้โรงพยาบาลคู่สัญญา 17 แห่ง และโรงแรมที่เข้าร่วม 120 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐาน 6 ด้าน โดยเคร่งครัด

นพ.อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เสนอผลการสอบสวนโรคและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ ดังนี้ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IPC) และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอ 2.บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน คัดแยก และรักษาผู้ป่วย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID 19 3.กำหนดหัวหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานพยาบาล ASQ ต้องเข้มงวดในการควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน 4.บุคลากรทางการแพทย์ ต้องเข้มงวดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปตรวจเยี่ยมหรือทำหัตถการแก่ผู้เข้าพักกักตัวในห้องพัก 5.พยาบาลไม่ควรเข้าไปวัดอุณหภูมิหรือสัมผัสโดยตรง โดยไม่มีการป้องกัน 

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้เสนอให้ โรงพยาบาลเอกชน คู่ปฏิบัติการ ASQ ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ทบทวนกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและให้บริการผู้ป่วยโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด แล้วใช้การสื่อสารทางไกลให้เป็นประโยชน์ 2.สอบทานการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน (PPE) ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและหน่วยบริการควรให้มีจุดล้างมือและห้องอาบน้ำ ณ จุดถอด PPE ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง