“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา

2020-12-07 12:19:13

“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา

Advertisement

“บิ๊กป้อม”ลงพื้นที่ภาคเหนือ เร่งติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา จัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมนาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์  รมช.แรงงาน และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงรายและ จ.พะเยา ติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 


โดยรับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน ณ จ.เชียงราย สรุปภาพรวมความสามารถในการเก็บกักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ทำได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รวม 1,009 แห่ง รองรับพื้นที่ชลประทาน 9.78 แสนไร่ คิดเป็น 26.1 เปอร์เซ็นต์  ของพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันพัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 549 แห่ง การพัฒนาที่ดินทำกิน สปก.ในพื้นที่ป่าไม้กว่า 162,000 ไร่ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ตามมติ ครม.เมื่อ 26 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ให้ ทส. เร่งสำรวจและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดต่างๆในพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมให้ทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้ สทนช. รวบรวมจัดเข้าแผนแม่บทหลักการบริหารจัดการน้ำและผลักดันงบประมาณรองรับ สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินทำกิน สปก.ในพื้นที่ที่ล่าช้ากว่า 20 ปีนั้น ขอให้ ทส.โดย กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ สปก. และภาคประชาชน ร่วมกันรับรองเขตให้ชัดเจนและต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเริ่มทะยอยจัดสรรเป็นพื้นที่ สปก.ส่งมอบเป็นที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นของขวัญปีใหม่


ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตรพร้อมคณะ ได้เดินทางไป ศาลากลางจังหวัดพะเยา รับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินในพื้นที่ สรุปภาพรวม สภาพปัญหากว๊านพะเยา ระบบนิเวศน์และสภาพน้ำเสื่อมโทรม ตื้นเขิน น้ำไม่พอใช้ ฤดูฝนมีนำ้มาก ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 61- 64 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,283 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 3,600 โครงการ ในการพัฒนาขุดลอกแหล่งต้นน้ำ จัดทำแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ ขยายเขตประปา ขุดลอกกว๊านพะเยา และกำจัดวัชพืช 

พล.อ.ประวิตรได้ย้ำเจตนารมณ์ รัฐบาลต้องการให้กว๊านพะเยา สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว การทำงานร่วมกันหลายหน่วยงานมีความสำคัญยิ่งและได้สั่งการ สทนช. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ขึ้นมาพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา โดยให้เร่งขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนแม่บทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมกับย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ ทั้งการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน การเพาะพันธ์สัตว์น้ำและการเพาะปลูก รวมทั้งการดูแลบำบัดน้ำเสียและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมกันนี้ ขอให้กรมชลประทาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน 


หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา ต่อจากนั้นได้เดินทางไปหอประชุม อ.แม่ใจ เพื่อพบประชาชนและมอบเอกสารสิทธ์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง” และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน อ.เมือง อ.แม่ใจ กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร’ กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการถือครองที่ดินให้เสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะมุ่งหวังจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินทำกินของรัฐเพิ่ม และต้องการให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มความสมบูรณ์ของป่า

ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการตรา พ.ร.บ.ป่าชุมชนปี 62 เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าชุมชนอย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากป่าโดยมีกฎหมายรองรับ พร้อมกันนี้ ขอให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยกันดูแลป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชน โดยเฉพาะการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังร่วมกัน