เปิดคำวินิจฉัย ศาล รธน.ชี้"บิ๊กตู่"ไร้ผิดพัก"บ้านหลวง"

2020-12-02 17:10:39

เปิดคำวินิจฉัย ศาล รธน.ชี้"บิ๊กตู่"ไร้ผิดพัก"บ้านหลวง"

Advertisement

ศาล รธน. เผยแพร่คำวินิจฉัย ยกระเบียบกองทัพบก ชี้ "บิ๊กตู่" ไร้ผิดปมพัก "บ้านหลวง"


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ พักบ้านพักข้าราชการตามระเบียบ การดำรงค์ตำแหน่งนายกฯ จึงยังไม่สิ้นสุดลง จากนั้นศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปิดเผยสาระสำคัญของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า บ้านพักอาศัยของผู้ถูกร้องเปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรองตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเข้าพักอาศัยในบ้านนพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก และกองทัพบกสามารถพิจารณาความหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เมื่อผู้ถูกร้องเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงเป็นผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบกและมีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตามระเบียบดังกล่าวข้างตัน


แม้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพลเรือนก็ย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัยในบ้านพักรับรองนั้น ประกอบกับการให้สิทธิดังกล่วให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นเป็นธุรกิจการงานปกติโดยถือเป็นสิทธิของบุคคลอันนื่องมาจากการดำรงตำแหน่งอดีตผู้บังคับบัญขาชั้นสูงของกองทัพบก จึงมีมติเอกฉันท์ว่าความป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (3) และผู้ถูกร้องไม่มีพฤติกรรมอันป็นการฝฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด