ศาล รธน. ประกาศห้าม "คนไม่เกี่ยวข้อง" เข้ารับฟังคำตัดสินคดี "บิ๊กตู่" พักบ้านหลวง

2020-12-01 17:50:33

ศาล รธน. ประกาศห้าม "คนไม่เกี่ยวข้อง" เข้ารับฟังคำตัดสินคดี "บิ๊กตู่" พักบ้านหลวง

Advertisement

ศาล รธน. ประกาศห้าม "คนไม่เกี่ยวข้อง" เข้ารับฟังคำตัดสินคดี "บิ๊กตู่" พักบ้านหลวง


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. มีรายงานจาก สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศชี้แจงกรณีนัดอ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง ( 4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง(5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่งและมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ในพรุ่งนี้ เวลา 15.00 น. และเพื่อรักษาความเรียบร้อย ในบริเวณที่ทำการศาล เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ศาลจึงมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นที่จะสามารถอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาล ทั้งนี้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน


นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ยังออกประกาศ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยให้เหตุผลว่า หน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และ ข้อ 8 (8) ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 2562 และ ข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการรักษาความปลอดภัย และ ความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล 2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยความเห็นของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงออกประกาศดังกล่าว โดยให้ประกาศนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 00.01 น.