ศิริราชเปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้”

2020-12-01 06:00:04

ศิริราชเปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้”

Advertisement

ศิริราชเปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้”ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลกัน สร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัย คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ในปี 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงได้ริเริ่มแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่เรียก “เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา นับเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ จัดสรรให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาต่อ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ และมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมดูแลคนไทยในสังคมผู้สูงวัย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย


สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน ทั้งนี้โครงการนี้จะเสร็จ  พร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ศูนย์ฟื้นฟู เป็นแหล่งฝึกอบรมวิทยาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงแคมเปญ “มือ...แห่งการให้” ว่า เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติของคนไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และผู้เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัย รวมถึงดูแลตัวเอง โดยศูนย์ฯ จะสร้างความยั่งยืน ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุตามมาตรฐานสากล ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นมือที่พร้อมให้การรักษาดูแลและเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ มาร่วมมือพัฒนาสังคมผู้สูงวัย รวมถึงมือแห่งการให้จากภาคประชาชนที่จะสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติแห่งนี้จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้คนไทย ทุกวัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”