“ซีพี ออลล์” ขึ้นบริษัทธรรมาภิบาลดีเลิศในรายงาน CGR ปี 2563

2020-11-24 16:07:22

 “ซีพี ออลล์” ขึ้นบริษัทธรรมาภิบาลดีเลิศในรายงาน CGR ปี 2563

Advertisement


สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors หรือ IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผลสำรวจจากรายงาน Corporate

Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการสำรวจ และติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่

พัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) ปรากฏว่า

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ7 Delivery ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการโดยมีบรรษัทภิบาล (Governance)

เป็นพื้นฐาน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ควบคู่ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม


นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีเจตจำนงยึดมั่นในการรังสรรค์ธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม เพราะเชื่อมั่นว่า แนวปฏิบัติด้านการดูแลกิจการที่ดี จะ

ช่วยสร้างพื้นฐานความยั่งยืนขององค์กรให้เติบโต และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องการกำกับดูแล


“เพราะความสุขและรอยยิ้มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ เราจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ขณะเดียวกัน เรายังส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนดีของสังคม โดยยึดมั่นคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้โอกาสทุกคนในการพัฒนา

ศักยภาพของตัวเอง เพื่อสร้างเส้นทางสู่การเติบโตเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน” นายธานินทร์กล่าว

สำหรับรายงาน CGR จัดทำขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2544 โดยปีนี้มี บล. เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 692 บริษัท ภายใต้เกณฑ์ประเมิน 241 ข้อ ใน 5 หมวด ได้แก่ สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผล CGR จะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิน

ใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียน และใช้คัดกรองรางวัลในด้าน CG อย่าง Board of the Year Awards และ SET Awards ด้วยแท็กที่เกี่ยวข้อง