ทหารเปิดค่ายให้ชาวนาตากข้าวเปลือก

2020-11-20 10:06:55

ทหารเปิดค่ายให้ชาวนาตากข้าวเปลือก

Advertisement

ทหารค่าย ร.8 พัน 2 จ.ขอนแก่น  เปิดพื้นที่ให้ชาวนาตากข้าวเปลือก พร้อมส่งทหารช่วยลงแขกเกี่ยวข้าว 


เมื่อวันที่ 20 พ.ย. พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) เปิดพื้นที่ภายในค่ายทหาร ให้ชาวนาตากข้าวเปลือก พร้อมส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของชาวนา รวมถึงช่วยประสานดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตากและสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วยทหารเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชน จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย ช่วยประสานดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตากและสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่ง


พ.ท.อุเทน  เปิดเผยว่า การเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกร มีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้ ซึ่งหากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวสามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรงที่ ค่ายกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น