ตั้งเป้าลดสิ้นปี 2570 สูบบุหรี่ไม่เกินร้อยละ 14

2020-11-18 18:30:40

ตั้งเป้าลดสิ้นปี 2570 สูบบุหรี่ไม่เกินร้อยละ 14

Advertisement

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ชูประเด็น “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน” ตั้งเป้าลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2570 ให้ไม่เกินร้อยละ 14 เน้นให้สถานที่สาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565-2570 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คผยช. กล่าวว่า ร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565–2570 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน” และมีค่าเป้าหมายหลักในการลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2570 ให้ไม่เกินร้อยละ 14 และเน้นให้สถานที่สาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ