"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี.

2020-11-10 21:20:43

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี.

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 10 พ.ย.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จ.อุดรธานีจำนวนมาก จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี  โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4  นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ


จากนั้นเสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธี ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในหลุม ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก 


ต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 ราย นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และทรงลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยในแผ่นศิลาที่นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ทูลเกล้าฯ ถวาย ต่อมาเสด็จขึ้นยังห้องประทับรับรอง ชั้น 3 ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ 
แท็กที่เกี่ยวข้อง