เปิดชื่อ 72 ส.ส.-ส.ว. ชงศาลตีความร่างแก้ไข รธน.

2020-11-09 15:05:27

เปิดชื่อ 72 ส.ส.-ส.ว. ชงศาลตีความร่างแก้ไข รธน.

Advertisement

เปิดรายชื่อ 72 ส.ส.-ส.ว. เข้าชื่อยื่นญัตติส่งศาล รธน.ตีความร่างแก้ไข รธน. เผย  25 คน ส.ส.พปชร.ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย แสวงการ ส.ว. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ร่วมกันเสนอญัตติตามข้อบังตับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อที่ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาได้มีการยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่ 1 และประชาชนเข้าชื่อยื่นญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างประธานรัฐสภาเตรียมบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยปรากฎว่าญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 3 ฉบับ ได้มีหลักการและเหตุผล ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น

โดยเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติให้มี หมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมาตรา 256/1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้ เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้น ตามหลักกฎหมายมหาชน "ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ" หมายความว่าหากไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจไว้จะกระทำมิได้ รัฐสภาจึงไม่มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รัฐสภามีอำนาจเฉพาะที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 คือ ให้มีแต่อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น ดังนั้น การกระทำใดๆ เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การกระทำดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 5 จึงกราบเรียนประธานรัฐสภาโปรดพิจารณาบรรจุญัตตินี้เป็นญัตติด่วนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา

สำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนในการเสนอญัตติดังกล่าว มีทั้งสิ้นจำนวน 72 คน แบ่งเป็น ส.ว. 47 คน ประกอบด้วย 1.นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. 2.นายออน กาจกระโทก ส.ว. 3.นาง ดวงพร รอดพยาธิ์ 4.นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 5.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 6. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 7.นาย เฉลิมชัย เฟื่องคอน 8.พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน 9.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 10.นางจิรดา สงฆ์ประชา ส.ว. 11.นายกิตติ วะสีนนท์ ส.ว. 12.นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ส.ว. 13.นาย สวัสดิ์ สมัครพงศ์ ส.ว. 14.ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 15.นายธานี สุโชดายน 16.นายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. 17.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ส.ว. 18.พล.อ.บุญธรรม โอริส ส.ว. 19.นายปัญญา งานเลิศ ส.ว. 20.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ส.ว. 21.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ส.ว. 22.นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ ส.ว. 23.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ส.ว. 24.นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ส.ว. 25.นายสำราญ ครรชิต 26.นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ส.ว. 27.นายสมเดช นิลพันธุ์ ส.ว. 28.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม ส.ว. 29.นาย ประมาณ สว่างญาติ 30.นายไพโรจน์ พ่วงทอง ส.ว. 31.นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ส.ว. 32.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. 33.นายภาณุ อุทัยรัตน์ ส.ว. 34.นายสัญชัย จุลมนต์ ส.ว. 35.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว. 36.นายวิชัย ทิตตภักดี ส.ว. 37.นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว. 38.นายนิพนธ์ นาคสมภพ ส.ว. 39.นายสมชาย เสียงหลาย ส.ว. 40.นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ส.ว. 41.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ส.ว. 42.นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ ส.ว. 43.นาง กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ส.ว. 44.นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ส.ว. 45.นาย สมชาย ชาญณรงค์กุล 46.นายจิรชัย มูลทองโร่ย ส.ว. 47.นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ส.ว.

ขณะที่ ส.ส.จำนวน 25 คน ซึ่งเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐทัั้งหมด ประกอบด้วย 1.นายสมพงษ์ โสภณ ส.ส.ระยอง 2.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.กาญจนบุรี 3.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส 4. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส. สุโขทัย 5.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ 6.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี 8.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.กทม. 9.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 10.พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี 11.นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ 12.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ 13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 14.นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง ส.ส.สุโขทัย 15.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16.นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 17.นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา 18.นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.ลพบุรี 19.นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี 20.นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี 21.นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 22.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 23.นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก 24.น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. 25.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง