สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา

2020-11-07 16:00:20

สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา

Advertisement


สมัครด่วน ! กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครลูกจ้าง 9,188 อัตรา ปฏิบัติภารกิจ 73 จังหวัด เสริมทัพขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” สนองนโยบายรัฐสร้างงานสร้างรายได้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมามั่นคงอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 7พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จำนวน 9,188 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ 73 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการคือ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาครและสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ 575 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พ.ย. 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสิงห์บุรี


สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกรมฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตลอดจนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและติดประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกจะมีการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัคร ส่วนเกณฑ์การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

“กรมการพัฒนาชุมชนยืนยันดำเนินการคัดเลือกบุคคลด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้นหากมีกรณีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อและขอให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป”อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย