"อนุชา"แนะ พศ. ปลูกผัง ปชช. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2020-11-06 16:15:16

"อนุชา"แนะ พศ. ปลูกผัง ปชช. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Advertisement

"อนุชา"มอบนโยบาย พศ. แนะปลูกผังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น.  วันที่ 6 พ.ย. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม  


นายอนุชา กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันศาสนา และพระพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือ เป็นรากฐานทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตของคนในสังคม พร้อมกล่าวมอบนโยบายแก่ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสามารถสร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกผังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นจริง และมีความตระหนักรักในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) การทำนุบำรุงศาสนา เป็นภารกิจที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง ดีงาม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 3) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรต้องมุ่งสู่ความเป็นหน่วยงานดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ มีระบบจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ ลดขั้นตอน ความยุ่งยาก เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็ว


นายอนุชา ยังคาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยย้ำให้ข้าราชการ ร่วมดูแลรักษาศาสนสมบัติต่างๆ ส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนาโดยนำความทันสมัยของการส่งต่อข้อมูลมาช่วยให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์