โพลชี้ ปชช.เชื่อมั่น"ผู้นำสหรัฐฯ"คนใหม่ ส่งผลดีต่อไทย

2020-11-06 11:00:05

โพลชี้ ปชช.เชื่อมั่น"ผู้นำสหรัฐฯ"คนใหม่ ส่งผลดีต่อไทย

Advertisement

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.เชื่อมั่น "ผู้นำสหรัฐฯ" คนใหม่หลังเลือกตั้ง ส่งผลดีต่อประเทศไทยทุกด้าน


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง จีน กับ สหรัฐฯ ในใจคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,125 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงผลดีต่อประเทศไทย หลังการเลือกตั้ง ผู้นำสหรัฐอเมริกา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 ระบุว่า ใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็มีผลดีต่อประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 10.8 ระบุ ว่า นายโจ ไบเดน จะดีต่อประเทศไทย และร้อยละ 2.2 ระบุว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะดีต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 11.8 ระบุว่า ทั้งสองคนไม่มีผลอะไรต่อประเทศไทย และร้อยละ 5.7 ระบุอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงประเทศจีน กับสหรัฐอเมริกา กับโครงการที่ควรสนับสนุนทำดีต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4 อยากให้ทั้งสองประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา และจีน สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยต่อสถาบัน รองลงมาร้อยละ 15.3 ระบุว่า สหรัฐฯ ควรสนับสนุน ขณะที่ร้อยละ 2.5 ระบุว่า จีนควรสนับสนุน และร้อยละ 8.8 ระบุว่า ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ


เมื่อถามถึงการสนับสนุนโครงการพระราชดำริร่วมกับคนไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และจีน ควรสนับสนุนโครงการพระราชดำริร่วมกับคนไทย รองลงมาร้อยละ 11.8 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 2.9 ระบุว่า จีน และร้อยละ 18.3 ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ นอกจากนี้โครงการด้านเทคโนโลยี เช่น 5 G พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และจีน ควรสนับสนุนโครงการด้านเทคโนโลยี เช่น 5 G ในประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 8.9 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 4.3 ระบุว่า จีน และร้อยละ 8.2 ระบุว่า ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ ส่วนการค้าระหว่างประเทศและการลดอุปสรรคเรื่องการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยด้านการค้าระหว่างประเทศ ลดอุปสรรค ลดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศ รองลงมาร้อยละ 12.0 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 4.3 ระบุว่าจีน และร้อยละ 7.6 ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ ส่วนการควบคุมองค์กรต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงการชุมนุม ในประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.1 ระบุว่า ทั้ง สหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยควบคุมองค์กรต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงการชุมนุมในประเทศไทย รองลงมาร้อยละ 10.6 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 1.8 ระบุว่า จีน และร้อยละ 13.9 ระบุว่า ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ


ที่น่าสนใจ คือ ด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.7 ระบุว่า ทั้งสหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยด้านการศึกษาให้ประชาชนคนไทย รองลงมาร้อยละ 11.7 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 2.1 ระบุว่า จีน และร้อยละ 13.5 ระบุว่า ไม่ต้องการทั้งสองประเทศ ด้านเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.5 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยด้านเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม รองลงมาร้อยละ 10.3 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา ขณะที่ร้อยละ 3.0 ระบุว่า จีน และร้อยละ 10.2 ระบุว่าไม่ต้องการทั้งสองประเทศ ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ การปราบปรามยาเสพติด และความปลอดภัยมั่นคงของไทยในด้านอื่นๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 ระบุว่า ทั้งสหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยเหลือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และความปลอดภัยมั่นคงของไทยด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ด้านการดูแลถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาค ปกป้องทรัพยากรไทยในลุ่มน้ำโขง และทรัพยากรทางทะเลของไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 ระบุว่า ทั้งสหรัฐอเมริกา และจีน ควรช่วยดูแลถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาค ปกป้องทรัพยากรไทยในลุ่มน้ำโขง และทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คนไทยยังคงมีความต้องการรักษาความเป็นมหามิตรกับทั้งสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ในทุกมิติ เช่น ต้องการให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ช่วยสนับสนุนโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีของประชาชนคนไทยต่อสถาบัน โครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาใช้เทคโนโลยี เช่น 5 G โครงการการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่ลดอุปสรรค ลดการกีดกันทางการค้ากับประเทศไทย นอกจากนี้ประชาชนยังต้องการให้ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ช่วยควบคุมองค์กรต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงการชุมนุมในประเทศไทย และอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติดฯ โครงการถ่วงดุลอำนาจในภูมิภาคปกป้องผลประโยชน์ชาติไทยในลุ่มน้ำโขงและทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย โดยมีความต้องการต่อประเทศสหรัฐอเมริกา โดดๆ เป็นการเฉพาะมากกว่าประเทศจีน ในทุกโครงการบนความเชื่อมั่นของประชาชนคนไทยต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลังการเลือกตั้งว่าจะดีต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนายโจ ไบเดน หรือโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะ นายโจ ไบเดน จะได้รับความเชื่อมั่นจากคนไทยสูงกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ในการศึกษาครั้งนี้