นายกฯลงนามร่าง พ.ร.บ.ประชามติส่งไปรัฐสภาแล้ว

2020-11-04 22:50:42

นายกฯลงนามร่าง พ.ร.บ.ประชามติส่งไปรัฐสภาแล้ว

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯลงนามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติส่งไปยังรัฐสภาแล้ว

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยหลังจากที่ ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...โดยวันนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมได้ลงนามในหนังสือเรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... โดยได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์ สรุปสาระสำคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถึงประธานรัฐสภา เพื่อให้นำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไปแล้ว ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติ ทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีเพื่อหาข้อยุติในประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย