ห้าม ตร.แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนโซเชียล

2020-11-04 16:30:36

ห้าม ตร.แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนโซเชียล

Advertisement

จเรตำรวจ ลงนามคำสั่ง ห้าม "กำลังพล" แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบน "โลกโซเชียล" เมื่อวันที่ 4 พ.ย. พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อความแจ้งถึง ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า , ผบก. ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เรื่อง กำชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุว่า ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น Tik Tok, Facebook และ Twitter แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นในลักษณะไม่เหมาะสม เป็นการประพฤติตนไม่สมควร ไม่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบแบบแผนของตำรวจ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เกิดความเสียหาย จึงให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติดังนี้


1.ให้กำชับข้าราชการตำรวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น Tik Tok, Facebook หรือ Twitter แสดงพฤติกรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม 2.ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1. โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 อย่างเคร่งครัด 3.หากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตำรวจนายใดใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยรวม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจดังกล่าวและผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37