กสม.ส่งข้อห่วงใยถึง ผบ.ตร.คุมตัวดำเนินคดีม็อบ

2020-11-03 16:20:00

กสม.ส่งข้อห่วงใยถึง ผบ.ตร.คุมตัวดำเนินคดีม็อบ

Advertisement

กสม.ส่งข้อห่วงใยด่วนถึง ผบ.ตร. ต่อการบังคับใช้กฎหมายควบคุมตัว ดำเนินคดีผู้ชุมนุม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาซึ่งได้เกิดกรณีต่าง ๆ เช่น การจับกุมบุคคลในยามวิกาล การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลโดยเจ้าหน้าที่แต่งกายนอกเครื่องแบบ การใช้ยานพาหนะที่มิใช่ยานพาหนะของราชการในการจับกุม รวมถึงการจับกุมและการอายัดตัวผู้ต้องหาเพื่อการดำเนินคดีแบบต่อเนื่อง จนทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากผู้ถูกจับกุมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากสื่อมวลชน นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความกังวลต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะการจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม ได้รับรองหลักการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย  ในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลไว้ว่า ในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลนั้น แม้จะเป็นการดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม  ความยุติธรรม คาดการณ์ได้ และสอดคล้องกับกระบวนการอันควรตามกฎหมาย  ประกอบกับการดำเนินการใด ๆ ของรัฐจักต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

“เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมเป็นไปด้วยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนสากลดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 2  พ.ย. กสม. จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง ข้อห่วงใยต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมตัวและดำเนินคดีแก่ผู้ชุมนุมในสถานการณ์การชุมนุม แจ้งไปยัง ผบ.ตร. เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานการณ์ชุมนุมที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล หรือกระทบให้น้อยที่สุดและเท่าที่จำเป็น และสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมและการดำเนินคดีให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว” นางประกายรัตน์ กล่าว