เปิด “บทสวดมนต์” เสริมมงคลเทศกาลกินเจ

2020-10-19 10:25:52

เปิด “บทสวดมนต์” เสริมมงคลเทศกาลกินเจ

Advertisement

ย่างเข้าสู่วันที่ 3 ของช่วงเทศกาลกินเจแล้ว โดยช่วงเวลานี้นอกจากเราจะสร้างบุญด้วยการละเว้นชีวิต งดรับประทานเนื้อสัตว์แล้ว การบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิ การถือศีล และการสวดมนต์ ก็ถือเป็นการช่วยเสริมบุญบารมีได้อีกทางหนึ่ง

บทสวด ไต๋ซือ ไต๋ปุย สำหรับขอพรจากพระแม่กวนอิม ช่วงเทศกาลกินเจ (สำหรับบทนี้ยิ่งสวดภาวนาวันละหลาย ๆ จบยิ่งมีอานิสงส์มาก)

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก (กราบ)นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก (กราบ)
นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต


ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง
เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก (กราบ)

คำแปลบทสวด ไต๋ซือ ไต๋ปุย

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด ได้โปรดปัดเป่าให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป