"สมพงษ์"นั่งหัวหน้า พท. ตามคาด

2020-10-01 12:52:16

"สมพงษ์"นั่งหัวหน้า พท. ตามคาด

Advertisement

ตามคาด "สมพงษ์"นั่งหัวหน้า พท.  ส่วน "ประเสริฐ"เลขาธิการพรรค​  "อรุณี"โฆษกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรคมีคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น 


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมใหญ่วิสามัยพรรคเพื่อไทย (พท.) เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ประชุมมีมติเป็นฉันท์ เลือก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยไม่มีคู่แข่ง ด้วยคะแนน 376 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 413 คน ส่วนเลขาธิการพรรคก็เป็นไปตามคาด นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ขณะที่รองหัวหน้าพรรคมีทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายสุทิน คลังแสง นายไชยา พรมมา พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทร์พิงค์ และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส่วนรองเลขาธิการพรรรค มี 5 คน ประกอบด้วยนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นายจิรวัฒน์ ศิริพาณิชย์ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล นายคุณากร ปรีชาชนะชัย และนายนพ ชีวานันท์ ส่วนเหรัญญิก คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวณิชย์ ขณะที่นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นนายทะเบียนพรรค น.ส.อรุณี กาสยานนท์ เป็นโฆษกพรรค และกรรมการบริหาร อีก 4 คน ประกอบด้วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายสรวงศ์​ เทียนทอง นายองอาจ วงศ์ประยูร และนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์